ГЕОЭКОЛОГИЯ


ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ

Geoekologiya, 2020, Vol. 3, P. 64-73

MINERAL COMPOSITION, RADIOACTIVITY AND HEAVY METALS IN THE PLACER GOLD MINING WASTE OF THE AMUR REGION
I. V. Kuznetsovaa,# and N. V. Moiseenkoa,##

a Institute of Geology and Natural Management, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences,
Relochny per.
1, Blagoveshchensk, 675000 Russia

#E-mail: kuzia67@mail.ru
##E-mail: kaunamka82@mail.ru

Research of placer gold mining waste in the basins of Neklya, Orlovka, Nadyaga, Gar'-3, Ul'degit and Ultu- chi rivers (Mazanovsky and Selemdzhinsky districts of the Amur Region) is presented. The mineralogical analysis, atomic adsorption analysis and scanning electron microscopy methods were used. The background radiation was measured by the SOEKS Quantum dosimeter. Mercury, arsenic, lead, zinc, antimony and oth­er heavy metals were determined. Radioactive minerals (zircon, monazite, columbite, thorite, ilmenite, etc.) were revealed in heavy fraction. In the considered placer gold mining waste, an increased background radia­tion was found. As a result of research, it is recommended to intensify ecological and radiation monitoring of the composition of rocks, which are assumed to contain radioactive minerals.

Keywords: technogenic placers, gold mining wastes, heavy metals, mercury, radioactive elements and minerals

DOI: 10.31857/S0869780920030054

REFERENCES

1. Abramov, B.N., Epova, E.S., Manzyrev, D.V. Geoeko- logicheskie problemy otrabotki rudnykh mestorozhdenii zolota v Vostochnom Zabaikal'e [Geoecological prob­lems of mining gold ore deposits in Eastern Transbaika­lia]. Geografiya i prirodnye resursy, 2009. no 2. рр. 103­

(in Russian)

2. Andreeva, E. Amurskaya oblast' opustilas' na shestoe mesto po dobyche zolota [The Amur region fell by the sixth place on gold mining]. Amurskaya Pravda. Region- al'naya obshchestvenno-politicheskaya gazeta, Blagove­shchensk, 2019. (in Russian). Available at: https://www.ampravda.ru/2019/01/11/086253.html (accessed 16.08.2019).

3. Arbuzov, S.I., Rikhvanov, L.P. Geokhimiya radioak- tivnykh elementov [Geochemistry of radioactive ele­ments]. TPU Publ., 2011, 304 р. (in Russian)

4. Akhmetov, R.M. Rtut' v prirode i tekhnogennykh obrazo- vaniyakh [Mercury in nature and in technogenic for­mations ] Geologicheskii sbornik, 2013, no. 10, рр. 222— 224. (in Russian)

5. Burdin, V.N., Grebennikova, V.V., Lebedev, V.I., Bur­din, N.V. Ekologicheskie problemy starykh tekhnogen- nykh otvalov zolotodobychi [Environmental problems of old man-made gold mining dumps]. Sovremennye nau- koemkie tekhnologii, 2010, no. 9, рр. 57—65. (in Rus­sian)

6. Bogdanov, V.D., Mel'nichenko, I.P. Vliyanie razrabotki rossypnykh mestorozhdenii zolota na vosproizvodstvo sigovykh ryb na Pripolyarnom Urale [Influence of the placer gold deposits development on reproduction of whitefish in the Subpolar Urals] Bezopasnost' zhizned- eyatel'nosti, 2015, no. 1, рр. 62—66. (in Russian)

7.Goroshko, M.V., Kirillov, V.E., Malyshev, Yu.F. Metal- logeniya urana Dal'nego Vostoka Rossii [Uranium Me- tallogeny of the Russian Far East]. Moscow, Nauka, 2006, 372 р. (in Russian)

8. Glotov, V.E., Glotova, L.P. Preobrazovanie rudnykh otkhodov na severo-vostoke Rossii: geokhimicheskie i geoekologicheskie aspekty [Transformation of ore waste in the northeast of Russia: geochemical and geo- ecological aspects]. Izvestia Samarskogo nauchnogo tsentra RAN, 2014, vol. 16, no. 1 (3), pp. 906—909. (in Russian)

9. Dobrovol'skii, V.V. Osnovy biogeokhimii [Fundamen­tals of biogeochemistry] Moscow, Publishing center “Akademiya”, 2003, 400 р. (in Russian).

10. Dobytchiki zolota v Khakasii podvergayut rabotnikov radiatsionnoi opasnosti [Gold miners in Hakassia expose workers to radiation hazard]. 2017. (in Rus­sian). Available at: http://www.atomic-ener- gy.ru/news/2017/04/18/74967 (accessed: 27.08.2019).

11. Egidarev, E.G., Simonov, E.A. Otsenka ekologicheskikh posledstvii dobychi rossypnogo zolota v basseine r. Amur [Estimation of ecological consequences of placer gold extraction on the Amur River]. Geoekologiya, 2014, no. 5, pp. 429-441. (in Russian)

12. Zolotye reki. Vypusk 1. Amurskii bassejn [Gold Rivers. Issue 1. The Amur basin]. Vladivostok, Apel'sin Publ., 2012, 120 р. (in Russian)

13. Koval, A.T., Pavlova, L.M., Radomskaya, V.I., et al. Rtut' v ekosistemakh Priamur'ya [Mercury in the eco­systems of CisAmur region]. Vestnik DVO RAN, 2002, no. 4, pp. 94-103. (in Russian)

14. Katola, V.M., Radomskaya, V.I., Radomskii, S.M. Vli- yanie rtuti tekhnogennykh otvalov i rabochei zony zolot- odobychi na biologicheskie ob'ekty [The influence of mercury in technogenic damps and the operation zone of gold mines on biological bodies]. Sibirskii ekologich- eskii zhurnal, 2006, vol. 13, no. 3, pp. 353-357. (in Rus­sian)

15. Kuznetsova I.V. Geologiya, tonkodispersnoe i nanora- zmernoe zoloto v mineralakh rossypei Nizhneselem- dzhinskogo uzla (Priamure). Diss. cand. geol.-min. nauk [Geology, fine and nano-size gold in minerals of plac­ers Nizhnesaldinskogo deposit (the Amur region)]. Krasnoyarsk, 2011. 21 р. (in Russian)

16. Kuznetsova, I.V., Moiseenko, N.V., Safronov, P.P., Sinyakova, N.I. Srodstvo radioaktivnykh elementov v mineralakh mestorozhdenii Priamur'ya [Affinity of radi­oelements in minerals of CisAmur deposits]. Estestven- nye i tekhnicheskie nauki, 2017, no. 11, pp. 79-85. (in Russian)

17. Kuznetsova, I.V., Safronov, P.P., Moiseenko, N.V. Veshchestvenno-mineral'naya kharakteristika tekhno- gennykh rossypei — potentsial’nykh istochnikov blagorod- nogo metalla (na primere Nizhneselemdzhinskogo zoloto- nosnogo uzla) [Substance and mineral characteristics of technogenic placers as the potential sources of precious metals (by the example of the Nizhneselemdzhinsky gold-bearing field in CisAmur region, Russia). Geore- sursy, 2019, vol. 21, no. 1, pp. 2-14. https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.3-14. (in Russian)

18. Litvintsev, V.S., Leonenko, N.A., Banshchikova, T.S. Tipomorfnye osobennosti zolota tekhnogennykh rossypei Priamur’ya v aspekte novykh tekhnologii [Typomorphic gold specifications in the anthropogenic placer from Priamurye in terms of innovation technology]. Russian Journal of Pacific Geology, 2016, vol. 35, no. 4, pp. 89­99. (in Russian)

19. Mel'nikov, V.D., Mel'nikov, A.V., Kovtonyuk, G.P. Rossypi zolota Amurskoi oblasti [Gold placers in the Amur region]. Blagoveshchensk, AmGU Publ., 2006, 295 р. (in Russian)

20. Moiseenko, N.V., Kuznetsova, I.V. Geoekologicheskie problemy razrabotki rudnykh i rossypnykh mestorozhdenii zolota na primere Amurskoi oblasti [Geoecological prob­lems of ore and placer gold deposits' development by the example of the Amur region]. Ekologicheskie prob- lemy prirodopol’zovaniya i okhrana okruzhayushchei sredy v aziatsko-tikhookeanskom regione: Sredy zhizni, ikh okhrana i vosstanovlenie [Ecological problems in nature use and environment conservation in Asian and Pacific regions. Life environments, their protection and rehabilitation]. 2016, Vladivostok, Dalnauka, VGUES Publ., 142 р. (in Russian)

21. Piskunov, Yu.G., Kuznetsova, I.V., Borisova, I.G., Koval', A.T. Ekologicheskie problemy zolotodobychi (na primere Amurskoi oblasti) [Environmental problems of gold mining (by the example of the Amur region)]. Ekologiya i promyshlennost’ Rossii , 2008, no. 1, pp. 32­35. (in Russian)

22. Pevzner, M.E. Gornaya ekologiya: uchebnoe posobie dlya vuzov [Mountain ecology: manual for higher edu­cation institutions.] Moscow, MGGU Publ., 2003, 395р. (in Russian)

23. Radomskaya, V.I., Pavlova, L.M. Otsenka stepeni pod- vizhnosti elementov v tekhnogennykh gruntakh khvo- stokhranilishcha Tokurskoi zolotoizvlekatel’noi fabriki po rezul’tatam model’nykh eksperimentov [Assessment of mobility of elements in technogenic soils of tailings dam of Tokursky gold-extracting factory by the results of model experiments]. Razvedka i okhrana nedr, 2019, no. 6, pp. 55-63. (in Russian)

24. Sobolev, I.S., Lobov, E.I., Aleksandrov, A.N., et al. Posobie po otsenke vozdeistviya gornogo proizvodstva na okruzhayushchuyu sredu i ekologicheskomu obosnovani- yu khozyaistvennoi deyatel'nosti gornykh predpriyatii. [Manual on the assessment of mining impact on the en­vironment and ecological substantiation of economic activities of mining works]. Ekologicheskaya ekspertiza, 1997, no. 6, pp. 2-70. (in Russian)

25. Sputnikovyi monitoring dobychi rossypnogo zolota [Satellite monitoring of placer gold production]. URL: www.transparent-world.ru/ru/environ- ment/monitoring/rossypzoloto/ (accessed 08.07.2019). (in Russian)

26. Stepanov, V.A. Geologiya zolota, serebra i rtuti. Ch. 2 Zo- loto i rtut' Priamurskoi provintsii [Geology of gold, silver and mercury. Part 2. Gold and mercury in the CisAmur province.] Vladivostok, Dalnauka Publ., 2000, 161 p. (in Russian)

27. Tarasenko, I.A., Kharitonov, N.A., Ovodova, E.V., Zinkov, A.V., Korzun, A.V. Transformatsiya mineralo- go-geokhimicheskogo sostava otkhodov obogashcheniya i ee vliyanie na formirovanie vysokomineralizovannykh vod (Primorskii krai, Rossiya) [Transformation of miner­alogical and geochemical composition of tails and its influence on high-mineralized water formation (Pri­morye region, Russia)]. Russian Journal of Pacific Geo­logy Geology of the Pacific Ocean, 2017, no. 36 (2), pp.106-118. (in Russian)

28. Tsianid, rtut' i kislotnye stoki — yadovitye sputniki zolota. [Cyanide, mercury and acid runoff are poisonous gold satellites]. Project Underground. http://www.pan- dia.ru/text/78/334/740.php (accessed 08.09.2019). (in Russian)

29. Chumachenko, E.A. Otsenka zagryazneniya tyazhelymi metallami ekosistem raionov zolotodobychi (na primere Kerbinskogo priiska) [Pollution assessment by heavy metals of ecosystems of gold mining areas (by the exam­ple of the Kerbinsky mine)] Gornyi informatsionno- analiticheskii byulleten, 2008, no. 9, pp. 339-346. (in Russian)

30. Alpers, C.N., Hunerlach, M.P., May, J.T., and Ho- them, R.L. Mercury contamination from historical gold mining in California, U.S. Geological Survey, 2005. Fact Sheet 2005-3014. Version 1.1. https://doi.org/10.3133/fs20053014

31. GFMS Gold Survey 2018 [The Thomson Reuters Build­ing: London] Available at: https://drive.goo- gle.com/file/d/1r4N4zuHD3E3YY5PcJ7z8TD- guqw2bh7HE/view (accessed 16.08.2019).

32. Telmer, K.H., Veiga, M.M. World emissions of mercu­ry from small scale artisanal gold mining and the knowledge gaps about them. M. Pirroneand, R. Mason (Eds.), Mercury fate and transport in the global atmo­sphere: Measurements, models and policy implications. 2008. Geneva: UNEP, pp. 96-129.

33. Tarasenko, 1.А., Zinkov, A.V., Ovodova, E.V., Petuk­hov, V.I, Solyanik, I.V. Geochemistry and mineralogy of old concentration tailings (Dalnegorsky ore district, Primorsky krai, Russia). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science (EES). 2017, 87. 042023. https://doi.org/10.1088/1755-1315/87/4/042023