ГЕОЭКОЛОГИЯ


ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ

Geoekologiya, 2020, Vol. 3, P. 55-63

ANALYSIS OF HEAVY METAL MIGRATION IN SOIL-PLANT SYSTEM UPON THE ECOLOGICAL-GEOLOGICAL ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT AROUND THE MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL IN TAMBOV

N. O. Milyutinaa,#, N. G. Osmolovskayaa, N. A. Politaevab,

and V. V. Kurilenkoa

a St. Petersburg State University, Universitetskaya nab., 7—9, St. Petersburg, 199034 Russia

b St. Petersburg Polytechnic University, Politekhnicheskaya ul., 29, St. Petersburg, 195251 Russia
#E-mail: milyutina_no@mail.ru

The assessment results of soil and plant pollution with heavy metals around the existing municipal solid waste (MSW) landfill located at the border with the closed MSW landfill are presented. The content of heavy metals (HM) was determined by inductively coupled plasma. The degree of HM extraction by roots of plants natu­rally growing in the given territory is analyzed by the example of bitter wormwood Artemisia absinthium L. Apositive correlation was found between the content of HM in soils and plants growing on them. The migra­tion factors of HM between plant organs were calculated, indicating the predominant accumulation of HM in leaves of sampled plants. The effectiveness of protective measures at the existing landfill is shown and the negative impact of the closed MSW landfill on the environment is revealed.

Keywords: MSW landfill, solid waste, heavy metals, HM migration, soil-plant system

DOI: 10.31857/S086978092003008X

REFERENCES

1. Bezuglova, O.S., Nevidomskaya, D.G., Morozov, I.V. Pochvy territorii poligonov tverdykh bytovykh otkhodov i ikh ekologiya [Soils of solid waste landfill territories and their ecology]. Rostov-on-Don, YuFU Publ., 2010, 263 p. (in Russian)

2. Buzina, I.N., Puzik, V.K. Sostoyanie pochv i otsenka okruzhayushchei sredy vokrugpoligona tverdykh bytovykh otkhodov [Soil condition and assessment of the environ­ment around the solid waste landfill]. Vestnik BGSKhA, 2014, no.3, pp. 102-106. (in Russian)

3. Vitkovskaya, S.E. Tverdye bytovye otkhody: antropogen- noe zveno biologicheskogo krugovorota. [Municipal solid waste: anthropogenic link in the biological cycle]. St. Petersburg, AFI Publ., 2012, 132 p. (in Russian)

4. Gribanova, L.P. Protsessy na poligonakh [Landfill pro­cesses]. TBO, 2006, no.7, pp. 4-7. (in Russian)

5. Grishina, A.V., Ivanova, V.F. Translokatsiya tyazhelykh metallov i priemy detoksikatsii pochv (gruntov) [Translo­cation of heavy metals and methods of soil detoxifica­tion]. Agrokhimicheskii vestnik, 1997, no.3, pp. 36-41. (in Russian)

6. Guman, O.M., Dolinina, I.A. Gidrogeokhimicheskaya model' poligona TBO [Hydrogeochemical model of a landfill]. Izvestiya UGGGA. Ser. Geologiya i geofizika, 2003, no.18, pp. 262-273. (in Russian)

7. Dobrovol'skii, G.V., Nikitin, E.D. Sokhranenie pochv kak nezamenimogo komponenta biosfery: funktsional'no- ekologicheskii podkhod [Soil conservation as an indis­pensable component of the biosphere: a functional and ecological approach]. Moscow, Nauka Publ., 2000, 185p. (in Russian)

8. Kvesitadze, G.I., Khatisashvili, G.A., Sadunishvili, T.A., Evstigneeva, Z.G. Metabolizm antropogennykh toksikantov v vysshykh rasteniyakh [Metabolism of an­thropogenic toxicants in higher plants]. Moscow, Nau- ka Publ., 2005, 199 p. (in Russian)

9. Korolev, V.A. Ochistka gruntov ot zagryaznenii [Soil cleaning from pollution]. Moscow, Nauka Publ., 2001, 365 p. (in Russian)

10. Kudryashova, V.I., Bashmakova, D.I., Gudoshniko- va, T.N. Dikorastushchie rasteniya kak ob'ekt monitorin- ga zagryazneniya pochvy tyazhelymi metallami [Wild plants as an object of monitoring soil pollution by heavy metals]. Vestnik Mordovskogo Univ. Botanika i fiziologiya rastenii, 2007, no.4, pp. 22-26. (in Russian)

11. Kurilenko, V.V., Podlipskii, I.I., Osmolovskaya, N.G. Ekologo-geologicheskaya i biogeokhimicheskaya otsenka vozdeistviya poligonov tverdykh otkhodov na sostoyanie okruzhayushchei sredy [Ecological, geological and bio­geochemical assessment of the impact of solid waste landfills on the environment]. Ekologiya i promyshlen- nost' Rossii, 2012, no.11, pp. 28-32. (in Russian)

12. Malyukhin, D.M., Pozdnyakov, V.A., Bakina, L.G. et al. Eksperimental'noe zadernenie mnogoletnimi travami grunta tekhnogennogo iz tverdykh bytovykh/kommu- nal'nykh otkhodov, ispol'zuemogo pri rekul'tivatsii poligo- nov v kachestve plodorodnogo grunta [Experimental sow­ing by perennial grasses of technogenic soil from mu­nicipal solid waste used in landfill reclamation as fertile soil]. Biosfera, 2018, no.3, pp. 40-44. (in Russian)

13. Obukhov, A.I., Efremova, L.L. Okhrana i rekul'tivatsi- ya pochv, zagryaznennykh tyazhelymi metallami [Protec­tion and remediation of soils contaminated with heavy metals]. Materialy II Vsesoyuznoi konferentsii “Tyazhe- lye metally v okruzhayushchei srede i okhrana prirody” [Proc. II All-Union Conference “Heavy metals in the environment and nature conservation”]. Moscow, 1988, part 1, pp. 23-35. (in Russian)

14. Kurilenko, V.V., Osmolovskaya, N.G. Fitoremediat- sionnyi sposob ochistki pochv, zagryaznennykh tyazhely- mi metallami [Phytoremediation method for cleaning soils contaminated with heavy metals]. Patent RF, no. 2665073, 2018. (in Russian) https://yandex.ru/pat- ents/doc/RU2665073C1_20180828

15. Podlipskii, I.I. Akkumulyativnaya bioindikatsiya v inzhenerno-ehkologicheskikh izyskaniyakh [Accumula­tive bioindication in engineering and environmental survey]. Inzhenernye izyskaniya, 2014, no.1, pp. 54-62. (in Russian)

16. Podlipskii, I.I. Geoekologicheskaya otsenka prilegayush- chikh territorii poligona bytovykh otkhodov (g. Pitkyaran­ta, respublika Kareliya) [Geoecological assessment of the adjacent territories to the landfill (Pitkaranta, Re­public of Karelia)]. Vestnik SPBGU. Geologiya. Geografiya, 2013, no. 2, pp. 48-56. (in Russian)

17. Podlipskii, I.I. Poligony bytovykh otkhodov kak ob'ekty geologicheskogo issledovaniya [Landfills as objects of geological research]. Vestnik SPBGU. Geologiya. Geografiya, 2010, no. 1, pp. 15-31. (in Russian)

18. Prokhorova, N.V., Matveev, N.M., Pavlovskii, V.A. Ak- kumulyatsiya TM dikorastushchimi i kul'turnymi rasteni- yami v lesostepnom i stepnom Povolzh'e [Accumulation of HM by wild-growing and cultivated plants in the for­est-steppe and steppe Volga region]. Samara, Samarskii Univ. Publ., 1998. 131 p. (in Russian)

19. Putilina, V.S., Galitskaya, I.V., Yuganova, T.I. Vliyanie organicheskogo veshchestva na migratsiyu tyazhelykh metallov na uchastkakh skladirovaniya tverdykh bytovykh otkhodov [The effect of organic matter on the migration of heavy metals in areas of municipal solid waste stor­age]. Novosibirsk, State Public Scientific and Techni­cal Library, 2005, 100 p. (in Russian)

19. Titov, A.F., Kaznina, N.M., Talanova, V.V. Tyazhelye metally i rasteniya [Heavy metals and plants]. Petroza­vodsk, Karelian Science Center RAS, 2014, 194 p.

20. Cristaldi, A., Contia, G.O., Jho, E.H., Zuccarelloa, P., Grassoa, A., Copata, C., Ferrantea, M. Phytoremedia­tion of contaminated soils by heavy metals and PAHs. A brief review. Environmental Technology & Innovation, 2017, no. 8, pp. 309-326.

21. Kabata-Pendias, А., Pendias, H. Trace elements in soils and plants. 3rd Edition. CRC Press, Boca Raton, 2001. 403 p.

22.Verloo, M., Cottenie, A., Landschoot, G.Van. Analyt­ical and biological criteria with regard to soil pollution. Landwirts-chaftliche Forschung: Kongressband, 1982, pp. 394-403.