GEOEKOLOGIYA


INZHENERNAYA GEOLOGIYA. GIDROGEOLOGIYA. GEOKRIOLOGIYA

Geoekologiya, 2021, № 3

NEOTECTONICS OF CONJUNCTION ZONE BETWEEN THE GREATER CAUCASUS MEGAVAULT AND THE BLACK SEA MEGADEPRESSION
S. A. Nesmeyanov, O. A. Voeykova


RUNOFF OF CARRIED RIVER SEDIMENTS AT THE BLACK SEA COAST, KRASNODAR REGION
V.A. Petrov, N.A. Yaroslavtsev


ISOTOPIC, HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL INDICATORS OF SUBMARINE GROUNDWATER DISCHARGE IN THE ESTUARY OF RAZDOLNAYA RIVER (AMURSKY BAY, SEA OF JAPAN) IN THE ICE COVERED PIRIOD
P. Yu. Semkin, P. Ya. Tishchenko, A. N. Charkin, G. Yu. Pavlova, E. V. Anisimova, Yu. A. Barabanshchikov, T. A. Mikhailik, E. Yu. Tibenko, P. P. Tishchenko, M. G. Shvetsova, E. M. Shkirnikova


GROUND BEHAVIOR IN SYKTYVKAR UNDER SEISMIC AND MICROSEISMIC IMPACT
V. A. Lyutoev, A. N. Vikhot'


ENGINEERING GEOLOGICAL ZONING OF THE RUSSIAN ARCTIC SHELF
A.E. Rybalko, M. S. Zakharov, V. A. Shcherbakov, A. V. Loktev


MOBILIZATION OF ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS ELEMENTSFROM DRESSING TAILINGS OF LOPARITE ORES UPONATMOSPHERIC PRECIPITATION
E. A. Krasavtseva, D. V. Makarov, A. A. Selivanova, V.V. Maksimova, A.V. Svetlov


COMPOSITION OF RIVER WATER AND BOTTOM SEDIMENTS IN MINOR RIVERS UNDER ANTHROPOGENIC LOAD (BY THE EXAMPLE OF KISLOVKA RIVER, TOMSK)
Е. Yu. Pasechnik, О. G. Savichev, V.A. Domarenko, N.G. Nalivaiko, О.Yu. Goncharov, N.А. Brovchenko, О.N. Vladimirova


DYNAMIC EXTRACTION OF ELEMENTS FROM SOILS IN TECHNOGENIC LANDSCAPES
B. V. Dampilova, S. G. Doroshkevich, O. K. Smirnova, P. S. Fedotov