ГЕОЭКОЛОГИЯ


ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ

Geoekologiya, 2018, Vol. 6, P. 95-102

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF JUSTIFYING THE ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARDS IN RELATION TO GROUNDWATER

A. L. Yazvina,#

aHYDEC Company, 15-ya Parkovaya ul. 10a, Moscow, 105203 Russia #E-mail: alyazvin@hydec.ru

This work is the first attempt in the Russian Federation to justify the principles of developing standards for the quality of groundwater bodies. The application of standards aims at the preservation of favorable environ-ment and ensuring ecological safety. It is shown that the standards should be developed by results of special re-search based on the indicators of natural-anthropogenic hydrogeological systems under the natural conditions in relation to existing and/or projected human activities. The procedure for developing standards includes de-termination of the object boundaries and the list of parameters under control, their permissible changes based on possible groundwater use and their relationship with surface waters and terrestrial ecosystems.

Keywords: environment, groundwater, quality standards, natural-anthropogenic hydrogeological systems, human activities, surface waters, terrestrial ecosystems

REFERENCES

1. Belousova, A.P., Gavich, I.K., Lisenkov, A.B., Popov, E.V. Ekologicheskaya gidrogeologiya [Ecological hydrogeol-ogy]. Uchebnik dlya vuzov, Moscow, Akademkniga Publ., 2006, 397 p. (in Russian).

2. Borevskii, B.V., Drobnokhod, N.I., Yazvin, L.S. Otsen-ka zapasov podzemnykh vod [Evaluation of groundwater reserves]. Kiev, Vishcha shkola, 1989, 407 p. (in Russian).

3. Zhorov, A .A. P odzemnyye vody i okruzhayushchaya sreda. Zapadno-Evropeyskiy opyt kompleksnykh issledovanii vliyaniya ekspluatatsii podzemnykh vod i vodopon-izheniya na okruzhayushchuyu sredu [Groundwater and the environment. West European experience of com-plex research of the groundwater withdrawal influence upon the environment]. Moscow, TsDYuT MO RF Publ., 1995, 136 p. (in Russian).

4. Zhorov, A .A. P odzemnyye vody i okruzhayushchaya sre-da. Opyt issledovanii v Niderlandakh dlya Tsentral’noi Rossii [Groundwater and the environment. Dutch research expe-rience for the Central Russia]. Moscow, 1998, 379 p. (in Russian).

5. Zektser, I .S. P odzemnye vody kak komponent okruzhay-ushchei sredy [Groundwater as a component of the environ-ment]. Moscow, Nauchnyi mir, 2001, 328 p. (in Russian).

6. Kovalevskii, V .S. V liyaniye izmenenii gidrogeologicheskikh uslovii na okruzhayushchuyu sredu [The influence of changes in hydrogeological conditions on the environ-ment]. Moscow, Nauka Publ., 1994, 138 p. (in Russian).

7. Mironenko, V.A., Rumynin, V.G. Problemy gidrogeo-ekologii [Problems in hydrogeology], in 4 vol., Moscow, MGU, 1998–1999 (in Russian).

8. Plotnikov, N.I., Kartsev, A.A., Lomtadze, V.D., Roginets, I.I. Itogi i zadachi izucheniya izmenenii geo-logicheskoi sredy pri razrabotke mestorozhdenii poleznykh iskopaemykh [Results and problems of studying the chang-es in geological environment in the development of miner-al deposits]. Problemy ratsional’nogo ispol’zovaniya geolog-icheskoy sredy [Problems in rational use of the geoenviron-ment], Moscow, Nauka, 1988, 248 p. (in Russian).

9. Khaustov, A.P., Eliseeva, M.V., Redina, M.M. Proble-my otsenki ustoichivosti pri normirovanii antropogennykh vozdeistvii na podzemnuyu gidrosferu [Problems of esti-mating stability upon the regulation of anthropogenic impact on the underground hydrosphere], web-lo-cal.rudn.ru (in Russian).

10. Cherepanskii, M .M. T eoreticheskie osnovy gidrogeologi-cheskikh prognozov vliyaniya otbora podzemnykh vod na rechnoi stok [The theoretical basis of hydrogeological forecasts of the groundwater withdrawal impact on river flows]. Moskva, NIA-Priroda, 2005, 260 p. (in Russian)

11. Shestakov, V.M. Gidrogeodinamika [Hydrogeodyna-mics]. Moscow, MGU Publ., 1995, 368 p. (in Russian).

12. Yazvin, L.S., Borevskii, B.V., Gavich, I.K., Sychev, K.I., Khordikainen, M.A. Itogi i zadachi izucheniya izme-neniy geologicheskoi sredy pri ekspluatatsii vodozaborov presnykh podzemnykh vod [Results and problems of studying the changes in geological environment in the operation of fresh groundwater intake]. Problemy rat-sional’nogo ispol’zovaniya geologicheskoi sredy [Problems in the rational use of geoenvironment]. Moscow, Nauka, 1988, 248 p. (in Russian).